Anunt concurs
15 noiembrie 2017
Rezultate – selectare dosare concurs
5 decembrie 2017

Bibliografie concursuri

Concursul constă  în următoarele etape successive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă /practică
 3. interviul

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se vaorganiza conform calendaruluiurmător:

15.11.2017 publicarea anunţului

15- 28.11.2017 . depunerea dosarelor

Termenullimităpentrudepunereadosarelor; 28.11.2017

BIBLIOGRAFIA

Pentruconcursulorganizatînvedereaocupăriipostului de referent  de specialitate (studii medii şi superioare):

 • U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizareaşidesfăşurareaactivităţiiaşezămintelor culturale, cu modificărileşicompletărileulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi instituţiilepublice;
 • LEGEA nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG 21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole;
 • Legea 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
 • Regulamentul de Organizare si Funcționare al Palatului Culturii Teodor Costescu.

BIBLIOGRAFIA Pentru concursul organizat în vederea ocupării postului: administrator

 • U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi instituţiile publice;
 • LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi instituţiile publice;
 • Regulamentul de Organizare si Funcționare al Palatului Culturii Teodor Costescu.

BIBLIOGRAFIA – Pentru concursul organizat în vederea ocupării postului: maestru sunet

 • U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi instituţiile publice;
 • OG 21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole;
 • Regulamentul de Organizare si Funcționare al Palatului Culturii Teodor Costescu.

BIBLIOGRAFIA – Pentru concursul organizat în vederea ocupării postului: pompier

TEMATICĂ GENERALĂ

 • Obligații privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență voluntare și private;
 • Obligațiile salariaților;
 • Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă;
 • Ce presupune intervenția la locul de muncă:
 • Planurile de protecție împotriva incendiilor;
 • Instalatiile de protecție împotriva incendiilor;
 • Evacuarea utilizatorilor și securitatea forțelor de intervenție;
 • Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis;
 • Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare;
 • Controlul respectarii normelor de apărare împotriva incendiilor;
 • Cerințe specifice și categorii de instructaje;
 • Organizarea Sistemului de Național al Situațiilor de Urgență;
 • Cunoașterea și mânuirea stingatoarelor din dotare ;
 • Cunoașterea accesoriilor de trecere a apei și producere a spumei;
 • Măsuri de prevenire la salile de spectacole;
 • Planificarea activității de prevenire a incendiilor;
 • Echipamentul de protecție, compunere;
 • Documentele operative ale serviciilor de pompieri;
 • Instrucția servantului pompier;
 • Operațiuni pentru pregătirea și desfășurarea intervenției;
 • Procedee și mijloace de stingere.

 

PROBĂ FIZICĂ ȘI DE SPECIALITATE

 • Pista cu obstacole pe 100 m, conform Regulamentului concursurilor profesionale;
 • Alergare cu două role de furtun tip C, pe o distanţă de 200 de metri;
 • Urcare două etaje echipat.

  BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 • Ordin MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență modificat și completat cu Ord. 786/2005;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată în 2008;
 • OUG nr. 21/2004 privind managementul Situațiilor de Urgență aprobată cu Leg. 15/2005;
 • HG 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private;
 • ORDIN 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
 • Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
 • Indrumatorul pompierului civil, ed. 1987;
 • ORDIN 236 din  2 octombrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

 

PROBE FIZICE ȘI DE SPECIALITATE

Anexa nr. 1

la Ordinul MAI nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

 

Baremele pentru evaluarea criteriilor fizice la încadrarea personalului

Nr. crt. Probe Echipament necesar Barem
1. Pista cu obstacole pe 100 m, conform Regulamentului concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă a) o ţeavă de refulare a apei;

b) 2 furtunuri de refulare tip C;

c) un distribuitor B-CBC;

d) un gard de 2 metri;

e) o bârnă de echilibru.

maximum

35 sec.

2. Alergare cu două role de furtun

tip C, pe o distanţă de 200 de metri

a) costum de protecţie tip pompier;

b) cizme scurte din piele cu branţ metalic;

c) cască de protecţie cu vizor;

d) brâu tip pompier (centură de siguranţă);

e) mănuşi de protecţie;

f) 2 furtunuri de refulare tip C.

maximum

60 sec.

3. Urcare două etaje echipat cu aparatul individual de protecţie respiratorie a) costum de protecţie tip pompier;

b) cizme scurte din piele cu branţ metalic;

c) cască de protecţie cu vizor;

d) brâu tip pompier (centură de siguranţă);

e) mănuşi de protecţie;

f) aparat individual de protecţie respiratorie.

maximum

50 sec.

4. Tracţiune la bară a) costum de protecţie tip pompier;

b) cizme scurte din piele cu branţ metalic;

c) cască de protecţie cu vizor;

d) brâu tip pompier (centură de siguranţă).

minimum

3 tracţiuni

 1,486 total views,  2 views today

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *