OK
31 octombrie 2021

Anunt Concurs

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, cu sediul in municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Maresal Averescu nr.2 organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Palatul Culturii ”Teodor Costescu” Drobeta Turnu Severin.

           Concursul se desfasoara în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr.2799 din 10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management,a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a  modelului-cadru al caietului de obiective, a  modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management si Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului vacant de manager la Palatul Culturii ”Teodor Costescu” Drobeta Turnu Severin.

  Etapele concursului:

1.Analiza proiectului de management;

2.Sustinerea proiectului de management in cadrul unui interviu.

  Condiţii de participare:

 • are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • –       are capacitate deplină de exerciţiu;
 • –       întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă în domeniul stiinte umaniste si arte;

 • –       întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în domeniul de activitate al institutiei;
 • –       vechime in specialitatea studiilor  minimum– 5 ani.

    Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar : 

a)  06.06.2022, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs şi a bibliografiei, a caietului de obiective, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi a datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;

b)  01.07.2022: data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

c)  04.07-06.07.2022: selecția dosarelor și anunțarea rezultatelor selecției dosarelor;

d)  07.07.2022-13.07.2022analiza proiectelor de management – prima etapă;

e)  14.07.2022 – aducerea la cunoștința candidaților a notelor obținute la prima etapă și afișarea acestora;

f)   15.07-18.07.2022 – susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă;

g)  19.07.2022– aducerea la cunoștința candidaților a rezultatului interviului și afișarea acestuia;

h) 19.07.2022– aducerea la cunoștința candidaților  a rezultatului concursului și afișarea acestuia;

i)   În termen de 24 de ore de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului, se pot depune contestații;

j)  Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor;

k)    În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică, prin grija autorității.

      Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun de catre candidati la sediul UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, până în data de 01 iulie 2022, ora 14:00. 

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a)    cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail;

b)   copie după actul de identitate;

c)    curriculum vitae actualizat ( modelul european);

d)   diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;

e)   adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f)     certificatul de cazier judiciar;

g)   copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator)

h)   declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

j)     proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare – fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului.

     Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs.

     Nedepunerea dosarului în termenul legal sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul UAT municipiul Drobeta Turnu                                     

Severin  (telefon/fax: 0252314379  , 0252316317):

Serviciul juridic contencios -doamna-Nicolovici Cornelia Simona- int.-120

Biroul contabilitae publica-doamna- Paunescu Oana- int.-103

Directiei resurse umane – administrativ -doamna Barbulescu Simona -int.-108

BIBLIOGRAFIE:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr.2799 din 10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management,a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective,a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
 • LEGE nr.269 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;
 • LEGE nr.185 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGE-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ROF- Palatul Culturii “Teodor Costescu” Drobeta-Turnu Severin

                              PRIMAR                                        SECRETAR GENERAL AL UAT,

                   Screciu Marius-Vasile                                           Pasat Mirela-Onuta

 

Descarca:

Regulament Concurs
Caiet de Obiective

 1,382 total views,  49 views today

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.